KLUBBENS STADGAR

 § 1 Klubbens målsättning
Klubbens uppgift är att verka för privatflygets utveckling och popularisering och i allt väsentligt verka som en allmännyttig ideell förening.

Genom upplysningsverksamhet väcka och vidmakthålla intresset för flygning genom att bedriva verksamhet för vuxna och ungdomar. Bedriva utbildning och tävlingsverksamhet inom modellflyg, hängflyg, segelflyg och motorflyg.

Svara för underhåll och upprätthålla status på Sunne kommuns flygfält och uppfylla Luftfartsstyrelsens krav på enskilda flygplatser.

Bereda klubbens medlemmar tillfälle till flygning på gynnsammast möjliga villkor.

Genom att lämna bidrag till undervisning och utbildning av flyglärare, flyginstruktörer, och flygtekniker. Hålla priser och utgifter till självkostnad utöver avsättningar till underhåll och reinvesteringar av flygplan och anläggningar.

Verka för motorflygets, segelflygets, modellflygets och hängflygets sunda utveckling i enlighet med Kungliga Svenska Aeroklubbens (KSAK) och Flygsportförbundets (FSF) principer och stadgar.

Stödja och främja sådana verksamheter som är av idrottslig och ideell art.

Verksamheten skall genomsnittligt använda minst 80% av medlemsavgifter, bidrag, gåvor etc. till att täcka föreningens löpande utgifter, så att verksamheten till minst 90-95% tillgodoser allmännyttiga ändamål

§ 2 Anslutning till KSAK och FSF
Klubben är ansluten till KSAK och FSF och följer i tillämpliga delar dessa förbunds stadgar och årsmötesbeslut.

§ 3 Styrelse
Klubben står under ledning av en styrelse som utses vid ordinarie årsmöte.
Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Suppleanterna har rätt att delta i styrelsemöten och utövar rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot.

Styrelseledamot skall vara svensk medborgare. Undantag kan medges av KSAK då särskilda skäl föreligger. Styrelsen representerar klubben mellan de allmänna klubbmötena, avgör frågor som ej skall hänskjutas till allmänna klubbmöten, bestämmer angående allmänna klubbmöten samt förvaltar tillgångarna.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande. Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 4 Möten
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Årsmöte bör hållas vid en tidpunkt som medger att förslag till inval samt motioner kan insändas till KSAK och FSF i stadgad tid. Styrelsens ordförande väljas på ett år. Övriga ledamöter väljs växelvis och jämt fördelat på ett respektive två år. Suppleanter till styrelsens ledamöter samt revisor och dennes suppleanter väljs alla på ett år.

Föredragningslista vid årsmöte:
Mötets öppnande
Godkännande av kallelsen
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av föredragningslista
Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för ett år
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och suppleanter
Val av funktionärer
Val av firmatecknare
Val av representant och suppleant till KSAK:s och FSF:s årsmöten
Val av representant och suppleant till brandflyg
Fastställande av nästa års medlemsavgifter
Behandling av förslag väckta av styrelsen
Behandling av inkomna skrivelser och motioner
Mötets avslutas

Styrelsemöten skall hållas enligt styrelsens beslut. Allmänt klubbmöte utlyses då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst en tredjedel av klubbens röstberättigade medlemmar gör framställan härom.

§ 5 Medlemmar
Intag av medlem sker skriftligen, ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta klubbens intressen. Medlem som delar föreningens målsättning, följer föreningens stadgar och erlägger fastställda medlemsavgifter kan ej uteslutas. Beslut om avslag för inträde eller uteslutning fattas av styrelsen. Till hedersmedlem kan styrelsen välja person som gjort sig särskilt förtjänt om klubben och dess strävanden.

För att flyga klubbens flygplan krävs följande:
a) att medlemsavgifter är betalda
b) att giltigt certifikat innehas
c) att ekonomiska skyldigheter har fullföljts
d) att flygsäkerhetsmässiga villkor är uppfyllda

§ 6 Avgifter
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. Avgiften gäller kalenderår och erläggs förskottsvis före januari månads utgång. Nyinträdd medlem i klubben under årets andra hälft erlägger halv medlemsavgift. Beträffande klubbens avgifter till KSAK och FSF gäller vad som föreskrivs i respektive förbunds stadgar och beslut vid respektive förbunds årsmöte.

§ 7 Rösträtt
Rösträtt skall utövas personligen. Varje medlem har en röst. Medlem som inte erlagt stadgeenlig medlemsavgift har inte rätt att utöva rösträtt. För beslut fordras enkel majoritet utom i fråga om ändring av dessa stadgar eller klubbens upplösning (se § 9 och § 10). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning verkställs. Omröstning skall ske öppet. Vid val må den dock ske sluten om röstberättigad gör framställan härom. Beträffande rösträtt inom KSAK och FSF gäller vad som föreskrivs i respektive förbunds stadgar.

§ 8 Revision
Föreslås att räkenskaper och förvaltning granskas av auktoriserad revisor. För revisor skall finnas två revisorsuppleanter.

§ 9 Ändring av stadgar
För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna klubbmöten med minst trettio dagars mellanrum, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Ändringar av principiell innebörd underställs KSAK för godkännande.

§ 10 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på förslag av styrelsen. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Klubbens tillgångar skall vid eventuell upplösning, i enlighet med styrelsens beslut, överlämnas till institution som verkar för något eller några av klubbens syften.

Holmby 8 april 2005
Styrelsen

UPP