SUNNE FLYGKLUBBS LOKALA FÖRESKRIFTER
 
1. Flygfältet
Sunne flygfält, ESKU, vid Holmby ägs av Sunne kommun. För skötseln svarar Sunne Flygklubb. Det är varje medlems uppgift att medverka till skötseln enligt flygfältchefens anvisningar. Till förfogande finns gräsklippningsaggregat och kärra. För snöröjning finns snöslunga med frontmonterat diagonalblad.

2. Lokalerna
Klubben äger två hangarer, Södra- och Norra hangaren. Södra hangaren har plats för 3–4 flygplan. Här finns även klubblokal, förråd och bygglokal. I klubblokalen finns markradiostation för frekvensen 123,200 MHz.
  På norra sidan plattan finns Norra hangaren med plats för 2–3 flygplan, snöslunga och fältbil. Nordost om plattan ligger modellflygets lokal (Måsen) den inrymmer även ett övernattningsrum med fyra bäddar. Vidare finns en övernattningsstuga (Propellerstugan) i anslutning till Södra hangaren.
  På norra sidan plattan finns tankanläggning för MOGAS 98, den rymmer 5 000 liter.

3. Förvaring av bestämmelser och föreskrifter
Luftfartsstyrelsens, Segelflygets och M-KSAK:s föreskrifter förvaras på väl synlig plats i klubblokalen. Handhavandet jämte ändringstjänst och rekvisitioner handhas av ansvarig för respektive flyggren.

4. Meddelanden och information
På anslagstavlan i klubblokalen anslås information av allmän karaktär. Viktiga meddelanden sänds till medlemmarna per e-post. Det åligger medlem att före flygning ta del av utsänd eller anslagen information.

5.1 Bokning av flygplan eller övernattning
Bokning av flygplan görs i journal som finns i klubblokalen. Om bokningen avser längre tid än en dag skall respektive flygchef kontaktas. Bokning sker på www.myweblog.se
  Vid kortare flygningar som inte förbokats skall skriftligt meddelande lämnas i klubblokalen. Detta gäller även för all annan flygning där inte färdplan eller annat meddelande lämnats.
  Bokning av övernattning görs via klubbens hemsida www.sunnefk.se

5.2 Planering av flygning
Låghöjdsprognos finns på 020-58 10 00 automatisk telefonsvarare, Väderinformation 08-797 63 40 FPC Arlanda. Samma info finns på www.lfv.se. För annan lämplig meteorolog se AIP-MET.
  Det åligger varje pilot att inhämta väderinformation för flygningar utanför flygfältets närhet. Färdplan lämnas till ATS på Arlanda, 08-797 63 40.

För ej kontrollerad flygning, till eller från annat fält, sjö eller annan landningsplats, skall piloten före start komma överens med pålitlig person om att kontakta denne efter landning. Noggrann tid för beräknad landning skall då uppges för att så snabbt som möjligt påbörja eventuell räddningsaktion.

5.3 Flygning på land, sjö och is
All flygning skall ske enligt BCL. Då segelflygning/hängflygning pågår skall verksamheten ledas av utsedd flygledare. Landningsmärke skall vara utlagt i anslutning till banan. Flygledaren ansvarar för att märket läggs ut och tas in. Om gästande flygklubb också använder flygplatsen, skall trafiken ledas och samordnas av gemensam flygledare.
  Radio skall användas av alla luftfartyg som har sådan, frekvens 123,200 MHz. Bogserlinor skall fällas med i förväg bestämd inflygningsriktning och på bestämd plats. Landningsvarv och nedflygningssektorer framgår av kartbilaga.

5.4 Övningsområden
Övningsområden är inte fastställda.

5.5 Restriktionsområden
Flygning över eller i närheten av Sunne tätort och Rottneros Park bör undvikas. Inga restriktionsområden finns i flygfältets närhet.

5.6 Radiotrafikbestämmelser
Vid omfattande flygverksamhet och då EK-skolning förekommer skall markradion vara bemannad. Anropande luftfartyg skall då upplysas om pågående verksamhet, vilken bana som är i användning samt övriga upplysningar som begärs.
  Alla luftfartyg utrustade med radio skall meddela sina avsikter vid taxning, start, landning, vid flygning i flygfältets närhet och före inträdande i landningsvarvet, även när markradion är obemannad. Om dubbelriktad radioförbindelse ej är upprättad skall alla luftfartyg göra ett fullständigt landningsvarv.
  Då pilot vid exempelvis sträckflygning byter till annan frekvens skall detta meddelas flygledaren före frekvensbyte.

6. Hjälpflygverksamhet
Klubbens huvudsakliga hjälpflygverksamheten är brandflyg. För detta ansvarar motorflygchefen.

7. Flygsäkerhetsbestämmelser
Väg nr 888 Sunne–Gräsmark i södra banänden skall, vid start och landning, passeras på betryggande höjd (lägst 6 meter). Tröskeln bana 01 är inflyttad 130 meter på grund av vägen och markerad med röd/vita plastkoner.

8. Tankningsbestämmelser
Tankning av besökande flygplan får utföras av de personer som utsetts av flygfältchefen. Brandsläckare finns placerade i båda hangarerna samt i modellflyglokalen och skall alltid hållas i beredskap vid tankning och vid start av motorer.
Tankningsjournalen skall fyllas i fullständigt. Bensinpriset finns anslaget på anslagstavlan.
  Det är förbjudet att medföra öppen eld eller röka på kortare avstånd än 20 meter från tankanläggning, flygplan och hangarer samt inne i hangarerna.

9. Ansvarsbestämmelser
Åtgärder vid överträdelse av gällande bestämmelser och föreskrifter avgörs från fall till fall av klubbens styrelse.
Klubbmedlem är skyldig att underkasta sig gällande försäkringsbestämmelser. Självrisk vid skada på flygplan under flygning eller taxning betalas till 25% av piloten, alternativt 25% av skadekostnaden om denna inte uppgår till eller är lika med självrisken. Resterande 75% betalas av klubbens självriskfond.
Obligatorisk avgift till självriskfonden är 100 kr/år och betalas innan årets första flygning.

10. Loggboksrutiner

På pilotens ansvar vilar att före flygning kontrollera loggboken för aktuellt flygplan beträffande anmärkningar. Samt att själv notera de anmärkningar som upptäcks före, under eller efter flygning. I övrigt skall loggboken föras enligt föreskrifterna.
  Om skada uppkommit på flygplanet, eller om annat uppkommit som rör flygsäkerheten, skall detta omgående meddelas till aktuell flygchef samt, om felet är av allvarlig art, sätta upp väl synligt anslag i aktuellt flygplan.

11. Ekonomiska bestämmelser
Gällande flygpriser finns på anslagstavlan i klubblokalen. Debitering av flygkostnader gör piloten själv efter genomförd flygning.

12. Ordningsregler
Taxning görs huvudsakligen på fältets västra del. Vid framförande av underhållsfordon på flygfältet skall varningsfyr vara tänd. Andra fordon än de som används för underhåll eller bogsering av segelflygplan får inte finnas på fältet.
  Flygplan skall i första hand parkeras på plattans södra och västra del. Förtöjningsmateriel finns i södra hangaren.
  Efter dagens sista flygning skall flygplanen tvättas!

13. Instruktion för flygfältchef
Flygfältchefen lyder under klubbens styrelse. Ansvaret innebär att utöva den lokala ledningen av verksamheten vid flygfältet enligt denna instruktion och av Luftfartsinspektionen utfärdade bestämmelser samt i övrigt vad som är stadgat inom ansvarsområdet.
Flygfältchefens uppgifter:
• Svara för ordningen på flygfältet och att utfärda de lokala ordningsföreskrifter som erfordras för detta.
• Ansvara för att flygfältet med tillhörande anläggningar och utrustning hålls i driftsdugligt skick.
• Utfärda lokala instruktioner och föreskrifter som erfordras för bl. a:
a) Underhåll av manöverområde
b) Underhåll av utrustning
c) Tankning av luftfartyg
d) Brand- och räddningstjänst
e) Till flygfältet förlagd verksamhet (t.ex. rundflygning, segelflygning, ballongflygning, modellflygning, fallskärmshoppning, mörkerflygning).
• Tillse att Luftfartsinspektionens bestämmelser och meddelanden bringas till kännedom och iakttagande.
• Utfärda restriktioner för flygfältets användning p.g. av tillfälliga eller permanenta brister (tjällossning, mjuk banyta, pågående banarbeten, hinderförhållanden etc).
• Om flygfältet ingår i av flygorganisation utgiven publikation, omgående anmäla ändringar av de publicerade uppgifterna.
• Meddela till Luftfartsverkets AIS-kontor alla tillfällig eller permanenta förändringar som inverkar på flygsäkerheten eller flygfältets användbarhet.

14. Instruktion för motorflygchef
Kraven på motorflygchefen skall vara minst enligt M-KSAK:s bestämmelser.
  Motorflygchefen biträds i sitt arbete av biträdande motorflygchef och delegerar arbetsuppgifter till denne enligt skriftlig instruktion.
  Motorflygchefen är direkt under klubbens styrelse ansvarig för att flygverksamheten bedrivs enligt gällande författningar och föreskrifter för civil luftfart samt enligt KSAK:s utfärdade, och av Luftfartsinspektionen godkända, tillämpningsföreskrifter för de enskilda verksamhetsgrenarna.
  Motorflygchefen samarbetar med underhållsinstans, som ansvarar för flygmateriel som används, och skall därvid i samband med hjälpflygverksamhet kontinuerligt informera om verksamhetens art och omfattning samt lämna alla de uppgifter som är av betydelse för flygmaterielens underhåll (gångtider, tillsynsläge, skador, anmälningar etc).
  Motorflygchefen är tillika flygbaschef vid skogsbrandsbevakning.
  Motorflygchefens uppgifter:
• Utfärda föreskrifter som betingas av Sunne Flygklubbs lokala förhållanden avseende hjälpflygverksamheten.
• Tillse att utgivna föreskrifter, AIP, AIC hålls aktuella och kommer till berörda personers kännedom.
• Tillse att information om hjälpflygverksamhet och övrigt blir tillgänglig för berörda medlemmar (MFL, haverirapport).
• Verka för efterlevnad av gällande föreskrifter för allmän flygning och hjälpflygverksamhet.
• Svara för ordningen i klubbens lokaler och i områden i anslutning till dessa.
• Vid tillfällig frånvaro överlämna ansvaret till biträdande motorflygchef.
• Verka lokalt för bästa möjliga service för allmänflyget och att allmänheten informeras om allmänflygets och hjälpflygets möjligheter.
• Svara för att hjälpflygtillståndet förnyas enligt föreskrifter i BCL-D 3.1 och därvid själv underteckna ansökan om förnyelse.
• Anmäla till KSAK sådana förändringar i hjälpflygverksamheten som avses i BCL-D 3.1 mom 3.2.
• Vid inträffat haveri, störning, materialfel eller skada tillse att rapport om detta insänds till Luftfartsverket enligt föreskrifterna i BCL-D 1.3.
• Leda och övervaka den flygoperativa verksamheten samt svara för ordning och diciplin i samband med allmänflyg, bogsering och hjälpflygverksamhet.
• Förvissa sig om att piloterna har den kompetens och erfarenhet som krävs för utnyttjande av klubbens flygmateriel samt för flygtjänsten inom hjälpflygverksamheten. Och vid behov föranstalta om kompletterande utbildning och/eller skärpa om i BCL angivna minivärden för VMC vad gäller sikt och molntäckeshöjd.
• Vid hjälpflygverksamhet själv godkänna uppdrag från operativ synpunkt och därefter fördela flyguppdrag med hänsyn till den flygande personalens kompetens och erfarenhet.
• Själv eller genom särskilt angiven person svara för erforderlig samverkan med uppdragsgivaren.
• Efter särskilt uppdrag vid utlåning, uthyrning eller uppdrag kontrollera pilotens behörighet (certifikat, flygtid, giltighet) samt lämna erforderliga direktiv för utlåningen, uthyrningen eller uppdraget.
• Tillse att pilot som gjort längre uppehåll i flygningen, eller av andra skäl inte fått tillräcklig flygträning, genomgår kontrollflygning. Detta skall som regel utföras med flyglärare. När så inte praktiskt kan genomföras får motorflygchefen eller av denne utsedd pilot genomföra kontrollen under förutsättning att denne uppfyller angivna kvalifikationskrav för utcheckning enligt punkt 15.
• Vid hjälpflygverksamhet tillse att piloten har tillgång till föreskrifter som gäller för de områden som skall överflygas, för de flygplatser som skall användas och för de navigeringshjälpmedel som är aktuella.
• Utfärda de både permanenta och tillfälliga restriktioner som kan erfordras för den flygoperativa tjänsten inom allmän- och hjälpflygverksamhet (väder, flyghöjd, fältets beskaffenhet, speciella förfaranden etc).
• För Sunne Flygklubb lokalt reglera vad som gäller vid hjälpflygverksamhet avseende planering av flygning, utrustning som skall medföras, genomförande av flygning samt åtgärder efter landning.
• Tillse att de använda motorflygplanen är utrustade med erforderliga handlingar samt med väl synlig och för piloten lätt åtkomlig checklista för flygplanstypen.
• Tillse att för hjälpflygverksamheten erforderlig utrustning och kartmateriel finns och är i fullgott skick.
• Svara för samordning av flygoperativ tjänst och teknisk tjänst.
• Svara för kontroll av resedagböcker och motorjournaler samt föra erforderlig statistik.
• Tillsammans med flygfältchef samordna flygverksamheten med annan på flygplatsen bedriven verksamhet och därvid medverka till att flygtrafiken blir reglerad av därtill lämplig person.

15. Instruktion för motorflygchef vid utcheckning av piloter
Utcheckning på marken:
Kontrollera certifikatets giltighet. Repetera och gå igenom de lokala föreskrifterna för flygning i fältets näroråde.
  Kontrollera att piloten utför daglig tillsyn rätt och enligt checklistan.Utcheckning i luften (flygtid ca 30 minuter)
Låta föraren starta och gå ut i sektor och sedan genomföra:
• Svängar i planflykt, stigning, glidflykt och motorplané.
• Branta svängar.
• Flygning i låg fart, stallfart + 20 km/h (lägsta höjd 300 meter QFE).
• Ingång i trafikvarvet.
• Start och landning.
Visar det sig att piloten har problem med flygningen, uppmanas denne att ta kontakt med flyglärare för kompletterande utbildning innan piloten tillåts att hyra klubbens flygplan.
  Motorflygchef, eller av denne utsedd pilot, får vid genomförandet av denna kontrollflygning inte betraktas som flyglärare och får således inte tillgodoräkna sig flygtid på annat sätt än vad som gäller för privatflygare.

Kvalifikationer
Motorflygchef, eller av denne utsedd pilot, skall inneha gällande certifikat för aktuell flygplanstyp och inneha en total flygtid av minst 200 timmar, varav minst 25 timmar på ifrågavarande flygplanstyp och gjort minst 5 flygningar de senaste 90 dagarna.

16. Instruktion för biträdande motorflygchef
Kraven på biträdande motorflygchef skall vara minst enligt M-KSAK:s bestämmelser.
  Biträdande motorflygchef lyder under motorflygchef enligt nedanstående, av motorflygchefen utfärdad instruktion.Biträdande motorflygchefs uppgifter:
• Vid motorflygchefens frånvaro ikläda sig motorflygchefens ansvar enligt instruktion för motorflygchef.
• Svara för att underhållsinstansens utfärdade lokala föreskrifter blir införda i klubbens lokala föreskrifter.
• Tillsammans med underhållsinstansen tillse att piloterna inom allmänflyg/bogsering/hjälpflygverksamhet har erforderligt tekniskt kunnade och vid behov föranstalta om kompletterande utbildning.
• Föranstalta om att använd flygmateriel är i luftvärdigt skick.
• Föranstalta om att periodiska tillsyner blir utförda inom föreskriven tid.
• Föranstalta om att ansökan om luftvärdighetsbevis jämte senaste underhållsrapport B insänds till berört distriktskontor, senast två månader innan efterföljande luftvärdighetsbevis önskas.
• Föranstalta om att för motorflyg använd utrustning (fallskärmar, flytvästar och annan gångtidsbegränsad utrustning) insänds för besiktning eller kontroll på fastställda tider.
• Svara för att övrig utrustning för allmänflyg/bogsering/hjälpflygverksamhet hålls i fullgott skick.
• Föranstalta om att endast för verksamheten godkänt drivmedel används och att detta förvaras på ett betryggande sätt ur tillgänglighets-, brand-, smuts- och skadegörelsesynpunkt.
• Tillse att tankningsutrustningen på flygplatsen är i fullgott skick (jordning, filter, sämskskinn, trattar etc.) och att instruktioner för tankning finns.
• Tillse att bromsklotsar används och att brandsläckare finns tillgänglig vid start av motor.
• Föranstalta om att förankringsutrustning finns tillgänglig i erforderlig utsträckning (även vid flygning utanför den egna flygplatsen).
• Föranstalta om att in- och urmontering av radiostation R72 i flygplan utförs av härtill utbildad och godkänd person eller verkstad och att flygsäkerhetskraven därvid blir tillgodosedda.
• Svara för att flygplanens uppställningsplatser hålls fria från föremål som kan skada flygmaterielen.
• Utfärda erforderliga lokala föreskrifter inom ansvarsområdet, och i förekommande fall i samråd med underhållsinstansen.

17. Instruktion för segelflygchef
Segelflygchefen är direkt under chefsinstruktören ansvarig för att segelflygverksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som meddelas av Luftfartsverket och KSAK. Läs SHB artikel 230

18. Instruktion för segelflyglärare och instruktörer
Segelflygläraren lyder närmast under segelflygchefen och är ansvarig för att segelflygverksamheten bedrivs under betryggande omständigheter och i full överensstämmelse med de utbildningsplaner och säkerhetsbestämmelser som utfärdats av Segelflyget (SHB artikel 231) och Luftfartsverket.

19. Instruktion för segelflygtekniker

Segelflygteknikern lyder närmast under segelflygchefen och är ansvarig för att bygg- och reparationsverksamheten bedrivs i överensstämmelse med de föreskrifter som utfärdas av Luftfartsverket och KSAK. Segelflygtekniker skall inneha gällande teknikerbevis. Läs instrukton i SHB artikel 231

20. Instruktion för segelflygledare

Segelflygledaren utses av och lyder under segelflygchefen och är ansvarig för den dagliga flygverksamheten. Segelflygledaren har en viktig uppgift i att ringa och sammankalla personer till flygverksamhet. Läs SHB artikel 406

21. Instruktion för bogserpilot

För att få ett enhetligt bogserförfarande, som ger hög säkerhet och minsta möjliga bullerstörningar för kringboende, har en separat instruktion för bogsering av segelflygplan utarbetats. Den gäller även som checklista.
Se även SHB artikel 641 och BCL-C 5.6
Viktigt att tänka på vid bogsering:

• Använd den separata instruktionen för bogsering.
• Använd förkortad checklista före varje bogserstart.
• Kontrollera bränslemängden ofta.
• Kontrollera vindriktningen ofta.
• Hantera motorn på rätt sätt.
• Håll rätt farter.
• Undvik bullerstörningar för kringboende.

22. Instruktion för UL-skolchef
Skolchefen skall inneha gällande A, B eller UL-certifikat med behörighetsbevis för UL-lärare. Kravet på skolchefen är dessutom att denne har utbildningserfarenhet inom civil luftfart samt har godkänts i en allmän lämplighetsbedömning av Motorflygförbundet KSAK.
  Skolchefen äger rätt att utan särskilt godkännande som UL-lärare engagera andra UL-lärare med behörighet.
  För anlitande av UL-instruktör skall dock skolchefen inhämta Motorflygförbundet KSAK:s godkännade. Skolchefen skall i detta fall vara godkänd av Motorflygförbundet KSAK som handledare för UL-instruktören.

23. Instruktion för UL-lärare
Varje lärare är själv ansvarig för att egen behörighet vidmakthålls och förutsätts själv ta initiativ till egen vidareutbildning.
  Intern PFT utförs årligen av lärarna inför skolchefen bl.a. i avsikt att i lämplig grad standardisera utbildningen.
  Teorilärare får utses av skolchefen och skall ha ingående kunskaper i aktuellt ämne samt ha erfarenhet av undervisning.

24. Instruktion för UL-tekniker
Teknisk ansvarig skall ha godkänts i en allmän lämplighetsbedömning av Motorflygförbundet KSAK. Denne är genom avtal knuten till flygskolan och ansvarar för att flygmaterielen underhålls enligt gällande bestämmelser.

25. Instruktion för vinschstart av segelflygplan
Förare i segelflygplan som använder vinschstart som startmetod skall för detta genomgått godkänd utbildning SHB artikel 430
  Vinschförare som handhar vinsch skall för detta ha genomgått godkänd utbildning SHB artikel 643. Vinschning sker i motvind på östra delen av banan. För komplett instruktion för pilot och vinschförare avseende förberedelser, startförlopp och nödåtgärder. Se separat föreskrift.

26. Hängflygbestämmelser
Verksamheten följer Hängflygförbundets föreskrivna säkerhetsregler. All trafik med privata fordon på flygfältet är förbjuden. Dock får transport av omonterad hängglidare till eller från startplats ske. Inga privata fordon får parkeras på fältområdet. För parkering används klubbens parkeringsplats.
• För startplats och uppställning av vinsch med tillhörande dragfordon används i första hand området utanför tröskelmarkeringen på östra delen av fältet. Om denna del av fältet är dåligt upptorkad, eller om vindriktningen så kräver, kan västra delen av fältet användas (utanför banmarkering). Om västra sidan används får ej vinschlinan störa taxning in eller ut från plattan.
• För utdragning av vinschlinan används klubbens Gula Fältbil.
• Om vindriktningen är sådan att linan driver in på fältet efter urkoppling, måste den omedelbart tas om hand för att inte komma i kontakt med taxande flygplan. Linan kan med fördel vara försedd med vimpel i änden för att lättare lokaliseras.
• Kommunikation mellan vinsch- och startplats sker med privatradio.
• Vid start hålls uppsikt efter startande och landande flygplan eller flygplan i trafikvarv. Detta görs visuellt av både flygledare och vinschförare. Kolla runt om! Radiopassning på 123,20 MHz.
• All förflyttning av fordon på fältet sker nära dikeskanterna. Förflyttning tvärs banan skall ske under förvissning om att inte landande eller startande flygplan störs. Se utförligare information i fältbilen.

27. Modellflygbestämmelser
Den som utövar modellflyg på Sunne flygfält skall ha goda kunskaper om modellflygning samt vara ansluten till SMFF. Gästande modellflygare från våra grannländer skall vara anslutna till motsvarande organisation med likvärdigt försäkringsansvar. Modellflygchefens uppgifter:
Ansvarig för modellflyget är modellflygchefen som lyder direkt under klubbens styrelse. Han ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt förskrifter och på ett i övrigt säkert och ändamålsenligt sätt.
  Vid dagar med hög modellflygaktivitet skall modellflygchefen utse en flygledare som organiserar verksamheten.
  Modellflygning över hangarområde, plattan och närliggande bostadshus skall undvikas för att minska kollisionsrisker och störningar. Det är förbjudet att flyga över åskådare, luftfartyg och fordon. Start och landning skall i huvudsak ske på banans västra del. Se kartbilaga.
  Då fullskalaflygplan eller helikopter avser starta eller inträder i ä trafikvarv skall de modellflygplan som är i luften omgående landa och lämna banan fri från flygplan, materiel och människor.
  Vid modellflygning skall alla personer som inte krävs för verksamhetens utövande (åskådare) befinna sig väster om diket som går från plattan och norrut.
  Nybörjare eller ovana piloter får inte flyga utan hjälp av erfaren person. Vid tecken på radiostörning skall modellen omgående landas, felorsaken undersökas och avhjälpas innan ny flygning får företas.
  Före flygning skall alla piloter kontrollera att aktuell frekvens är ledig genom att använda frekvensklämma, som finns på frekvenstavlan vid modellflyglokalen, för aktuell frekvens .
  För modellflygning på annat fält krävs klubbstyrelsen godkänner detta (försäkringsvillkor).

Definition av modellflygplan:
Av SMFF fastställd definition gällande Sverige (2007):
Max flygvikt med bränsle: 25,0 Kg.
Max vingyta: 500 dm2
Max vingbelastning: 250 g/dm2
Max cylindervolym för kolvmotor: 250 cm3
Max spänning: 42 volt för batteri utan belastning gäller el-motorer.
Max utvändig diameter på 82 mm för pulsjetmotorers tryckkammare.
Pulsjetmotorer är endast tillåtna inom linflyg.
Max dragkraft för turbinmotorer är 20 kp.
Ljudnivån begränsad till max 96 dB(A) på 3 meters avstånd från modellen.

28. Instruktion för fältbilsförare

Fältbilsföraren skall inneha körkort för personbil och segelflygchefens tillstånd.
Bilen skall vara trafikförsäkrad för inhägnat område.
• När fältbilen används på fältet under pågående segelflygaktiviteter, är dess uppställningsplats vid märket, intill fältkanten vid startplatsen.
• När du hämtar landade segelflygplan är det viktigt att du kör intill fältkanten för att lämna största möjliga fria bana för startande och landande flygplan.
• Var du skall korsa banan bör du bestämma redan när du sätter dig i bilen. Du kan korsa antingen i banänden eller mitt för segelflygplanet.
• Oavsett var du korsar banan måste du stanna och kontrollera att ingen startar eller landar. Har du en medhjälpare med i bilen så ber du denne hjälpa till att hålla uppsikt.
• När flygplanet bogseras tillbaka till startplatsen, så är det återigen viktigt att lämna största möjliga fria bana för startande och landande flygplan.
• När hela flygfältet är upptorkat, kan med fördel östra delen av fältet användas för hämtning, och bogsering av segelflygplan tillbaka till startplatsen, detta för att minimera konflikt med flygplanstrafik.

29. Trafik med privata fordon på flygfältet

All trafik med privata fordon på flygfältet är förbjuden. Dock tillåts tillfällig användning av privata fordon på området vid hangarerna och plattan i följande fall:
• In- och uttransport av flygplansvagn.
• Transport av omonterad hängglidare till och från startplats.
• In- och uttransport av övrig materiel som ingår i klubbens verksamhet.
Efter att privata fordon har använts parkeras dessa på klubbens parkeringsplats. Övriga transporter av materiel, förflyttning av segelflygplan eller annan utrustning på flygfältet kan ske med bil eller 4-hjuling, efter överenskommelse med klubbens fältschef eller ansvarig flygledare.
  Vägbommen vid infarten till fältområdet skall alltid vara stängd. Bommen får tillfälligt hållas öppen vid de tillfällen som här angivits.

30. Instruktion för klubbvärd
Klubbvärdens uppgift är att sköta klubbens lokaler och inventarier. I uppgiften ingår att det finns mat och dryck i tillräcklig omfattning, att det finns diskmedel, toapapper osv. I ansvaret ingår också att vid behov uppmärksammma medlemmarna på att klubblokalerna behöver städas.